Język

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.r-meble.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”), należącego do Wiesława Rudziewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MEBLE RUDZIEWICZ” Wiesław Rudziewicz z siedzibą we Włodawie.
Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
W przypadku zrezygnowania przez kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

§ 1 Definicje

SKLEP INTERNETOWY – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.r-meble.pl, oraz że Umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
SPRZEDAWCA – oznacza Wiesława Rudziewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MEBLE RUDZIEWICZ” Wiesław Rudziewicz z siedzibą we Włodawie (22-200),
ul. Rzemieślnicza 6, NIP: 5651023849, REGON: 110167516, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
KLIENT – oznacza osobę fizyczną, a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę Sklepu Internetowego.
KONSUMENT – KLIENT oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawieraną drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem a Sprzedawcą.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
DOSTAWCA – oznacza podmiot tj. firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedający
w zakresie dostawy towarów.
PRODUKT – oznacza towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Zakres działalności - sprzedaż mebli oraz akcesoriów poprzez Sklep Internetowy.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony
  i zgodny z Regulaminem.
 3. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet
  i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego tj. linku zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie Internetowym w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
 3. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy, lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej, w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 7. Do współpracy z systemem informatycznym Sprzedawcy po stronie Klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze Stroną Internetową Sklepu. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu Internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies.
 8. Informacje handlowe to inaczej cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.
 2. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 4.  Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola
  w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej.
 8. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności
  w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
 9. Zamówienie telefoniczne należy złożyć na numer telefonu podany w zakładce Kontakt.
  W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do Klienta utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Konsument dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków
  i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.
 10. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie Konsumenta - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
 11. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pobraniem, przy odbiorze Towaru lub też przelewem na konto r-meble.pl w drodze przedpłaty – w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.
 12. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
  a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
  b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
 13. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 14. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy.
 15. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §7 i §8 poniżej.
 16. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
 17. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 18. Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.
 19. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 20. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 21. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 22. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 7:00-19:30 oraz w sobotę, w godz. 10-12:00) po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 23. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 24. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo.
  W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 5 Reklamacje i zwroty w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami (dotyczy przedsiębiorców)

 1. 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi Konsumentami.
 2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy (Zwrot Towaru) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem Konsumenta

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
  a) bezpośrednio w magazynie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 7:00 - 17 lub
  b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
  Adres do wysyłki: ul. Rzemieślnicza 6, 22-200 Włodawa.

§ 7 Zwrot należności

 1. 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od Sprzedawcy do Konsument. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy, wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie

§ 8 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem Konsumenta

 1. 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
  Adres do wysyłki: ul. Rzemieślnicza 6, 22-200 Włodawa.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

§ 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedawcą
  i Konsumentem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub
  w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna przez cały czas na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

  Załącznik nr 1 do regulaminu

  Protokół reklamacji

pdf  Wzór odstąpienia od umowy

pdf  Klauzula informacyjna